Gravstedets anlæg

  • Plantning af træer og buske kræver menighedsrådets tilladelse.
  • Hvis bestående beplantning på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet, evt. på gravstedsindehaverens regning.
  • Bestående beplantning, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står.
  • Hele gravstedet kan pålægges ral, sten og/eller grusmaterialer. Der må ikke benyttes skærver.
  • Ved anlæg af gravsted må der ikke anvendes plastdug, betonsten eller andet  uforgængeligt materiale som underlag eller belægning på gravstederne eller andre arealer.
  • Bænke kan opstilles på kistegravsteder med meningsrådets samtykke. 
  • Plænegravsteder vedligeholdes af kirkegårdens personale. Der må ikke ske individuel tilplantning. Der må lægges lille krans eller blomster ved gravmindet. Der må forefindes nedfældet vase.
  • Pendulet er et begravelsesplads, hvor gravene anlægges i græs. Det er alene kirkegårdens personale, der forestår beplantning og vedligeholdelse. Gravpladsen er til urner og kister. Der må ikke ske individuel tilplantning. Der må lægges lille krans eller blomster ved gravmindet. Der må forefindes nedfældet vase.
  • Den nye kirkegård er et græsgravplads, hvor gangene er anlagt i græs omkranset af buksbomhæk. Her er der mulighed for både at indrette gravsteder med hække samt gravsteder i græsplæne. Gravsteder anlagt i græsplæne med plade vedligeholdes af kirkegårdens personale. Der må lægges lille krans eller blomster ved gravmindet. Der må forefindes nedfældet vase.